Temerrüt Faizi ve Asgari Giderim Tutarı Artırıldı

2 Ocak 2024 tarihli ve 32417 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği (“Tebliğ”) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde Tebliğ’in yayımlanmasından önce %11,75 olarak uygulanan faiz oranı 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %48 (yüzde kırk sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, Tebliğ ile birlikte alacağın tahsili masrafları için talep edilebilen ve 2023 yılında 800 Türk Lirası olarak uygulanan asgari giderim tutarı da 01.01.2024 tarihinden itibaren 1.310 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla ticari nitelikli alacakların takip ve tahsilinde artırılan ticari temerrüt faizi oranı ve asgari giderim tutarlarının esas alınması tavsiye edilmektedir.

Recent Publications