Gizlilik Bildirimi

İşbu Gizlilik Bildirimi, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile paylaşılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin (“Kişisel Veri(ler)”) toplanması, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması veya herhangi bir şekilde işlenmesi hususundaki ilkeler hakkında Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı’nın ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanmıştır.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen durumlar ile sınırlı olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bununla birlikte, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı’nın müvekkillerinin talimatları doğrultusunda yerine getirdiği Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından işbu Gizlilik Bildirimi’nin uygulama bulmayacağını dikkatinize sunarız.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla aracılığıyla aşağıda belirtilen ilgili kişilerin Kişisel Verilerini toplamaktadır:

 • İşbu web sitesinin (www.meteogluozkan.com), uygulamalarının veya diğer web hizmetlerinin kullanıcıları,

 • Müvekkillerinin veya potansiyel müvekkillerinin temsilcileri,

 • İşe alım süreçleri kapsamında Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçen kişiler,

 • Başkaca herhangi bir nedenle Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile Kişisel Verilerini paylaşan diğer gerçek kişiler.

KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler doğrultusunda, işbu web sitesinde yer alan iletişim bilgileri ve iletişim formları, The Legal Monitor’e abonelik, çerezlerin ve benzer web etkinliği izleme teknolojilerinin kullanımı ve idari kurumlar ve kamuya açık kaynaklar aracılığıyla yukarıda belirtilen ilgili kişilerin Kişisel Verileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı’nın veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği durumlarda aşağıda listelenen amaçlarla ilgili olarak, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı tarafından (i) tabi olduğu hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, (ii) haklarının tesisi, kullanılması veya korunması veya (iii) ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için Kişisel Verilerin işlenmesi mutlak suretle gereklidir. İlaveten, Kişisel Verilerin işlenebileceğinin kanunlarda açıkça öngörülmesi veya ilgili kişilerin kendileri tarafından Kişisel Verilerin alenileştirilmiş olması durumlarında da Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı tarafından ilgili kişilerin Kişisel Verilerinin işlenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Bu suretle Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, KVKK’nın madde 5/fıkra 2 hükmünde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak ilgili kişilerin Kişisel Verilerini açık rızalarını aramaksızın aşağıda sayılan amaçlarla işlemektedir:

 • Müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek,

 • Menfaat çatışmasına ilişkin kontrolleri gerçekleştirmek,

 • Hukuki ve mesleki etki yükümlülükleri doğrultusunda potansiyel müvekkillerinin faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatı ihlal edip etmediği veya yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi yönünde önemli bir tehlike bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeleri yapmak,

 • Müstakbel takım arkadaşları tarafından yapılan iş başvurularını değerlendirmek ve işe alım aşamalarını yönetmek (Müstakbel takım arkadaşlarımız İşe Alım Gizlilik Bildirimi’ne göz atabilir),

 • Abone olan ilgili kişilere The Legal Monitor’ü dağıtmak suretiyle güncel makaleler, etkinlikler, hukuk bültenleri ve hukuki değerlendirmelere ilişkin bilgi vermek,

 • Kurumsal işleyişini ve mevcut avukat-müvekkil ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek,

 • İşbu web sitesinde, uygulamalarında veya diğer web hizmetlerinde daha iyi kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak ve siber risklerden korunmak.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, KVKK’nın madde 8/fıkra 2(a) hükmü uyarınca Kişisel Verileri aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı’na belirli sınır ötesi hukuki işlemlerde profesyonel destek sağlayan iş ortaklarına,

 • Bilgi teknoloji hizmetleri, web analitiği hizmetleri, faturalandırma ve ödeme ile etkinlik planlaması gibi süreçlerin yönetilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılara ve finans kuruluşlarına,

 • Zorunlu açıklamalar, mahkeme celpleri ve icra edilebilir kararlar ile ilgili hukuki yükümlülüklerine uymak ve/veya haklarını tesis etmek, kullanmak veya korumak ve hak taleplerine karşı savunmak ve/veya müvekkilleri adına dava takibi yapmak ve idari süreçleri takip etmek amacıyla yargı organlarına, devlet kurumlarına veya kanunen yetkilendirilmiş kişilere.

Ayrıca Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerce Kişisel Verilerin hem teknik hem de idari açıdan mümkün olduğu ölçüde korunmasını şart koşmaktadır.

Gizlilik Bildirimi’ndeki Değişiklikler

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, işbu Gizlilik Bildirimi’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Gizlilik Bildirimi’nin güncellenmiş hükümleri, yayınlandıkları tarihte derhal yürürlüğe girecektir.

İlgili Kişilerin Hakları

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, ilgili kişilerin Kişisel Verilerine ilişkin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahip olduklarını ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçmek suretiyle haklarını kullanabileceklerini ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır:

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 • Kişisel Verileri işlenmiş ise işlenmesine ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel Verilerinin işlenme amaçlarını ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 • Kişisel Verilerinin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışında yer alan üçüncü kişileri bilmek,

 • Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

 • Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin bildirilmesini istemek,

 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine sonuçların ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 • Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etmek.

İletişim

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Pak Plaza No: 5/16 Ataşehir/İstanbul (34752)
T: +90 (216) 850 38 53
E: info@meteogluozkan.com

Yürürlük Tarihi: 2022