Kariyer

Müstakbel takım arkadaşlarımız, aşağıda yer alan “Başvur” butonu aracılığıyla başvuru formunu doldurmak veya özgeçmişleri e-posta ekinde yer alacak biçimde careers@meteogluozkan.com adresine e-posta göndermek suretiyle iş başvurularını çevrimiçi olarak yapabilecektir. İş başvurularını devamlı olarak aldığımızı ve ofisimizdeki mevcut açık pozisyonlara bağlı olarak değerlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız.

Müstakbel takım arkadaşlarımızın başvurularını gerçekleştirmeden önce aşağıda yer alan İşe Alım Gizlilik Bildirimi’ni okumalarını rica ederiz.

İşe Alım Gizlilik Bildirimi

İşbu İşe Alım Gizlilik Bildirimi, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile istihdam amacıyla paylaşılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin (“Kişisel Veri(ler)”) toplanması, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması veya herhangi bir şekilde işlenmesi hususundaki ilkeler hakkında Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı’nın adayları aydınlatma yükümlülüğü kapsamında başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanmıştır.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, işbu İşe Alım Gizlilik Bildirimi’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. İşe Alım Gizlilik Bildirimi’nin güncellenmiş hükümleri, yayınlandıkları tarihte derhal yürürlüğe girecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler doğrultusunda, Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı tarafından müstakbel takım arkadaşlarının Kişisel Verileri (i) işbu web sitesinde yer alan çevrimiçi iş başvuru formları ile ekleri ve belirtilen elektronik iletişim araçları aracılığıyla, (ii) iş görüşmeleri sırasında sözlü veya yazılı olarak, (iii) ofisimizi ziyaret etmeleri halinde güvenlik kameraları aracılığıyla ve (iv) halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, toplanan Kişisel Veriler ile ilgili olarak hem teknik hem de idari açıdan gerekli tedbirleri almaktadır.

Adayların işe alım süreçleri kapsamında acil durumda temas kurulacak kişi veya referans bilgilerini paylaşmak gibi amaçlarla Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile üçüncü kişilere ait Kişisel Verileri paylaşmaları halinde bu doğrultuda ilgili üçüncü kişileri bilgilendirerek açık rızalarını almaları tavsiye edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Aşağıda listelenen amaçlarla ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı tarafından (i) tabi olduğu hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, (ii) haklarının tesisi, kullanılması veya korunması veya (iii) adayların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için Kişisel Verilerin işlenmesi mutlak suretle gereklidir. İlaveten, Kişisel Verilerin işlenebileceğinin kanunlarda açıkça öngörülmesi veya adayların kendileri tarafından Kişisel Verilerin alenileştirilmiş olması durumlarında da Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı tarafından adayların Kişisel Verilerinin işlenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Ayrıca Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı adayların Kişisel Verilerini sektörel teamüller ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda makul bir süre boyunca saklamaktadır.

Bu suretle Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, KVKK’nın madde 5/fıkra 2 hükmünde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak adayların Kişisel Verilerini açık rızalarını aramaksızın aşağıda sayılan amaçlarla işlemektedir:

  • Müstakbel takım arkadaşlarımızın yaptığı iş başvurularını başvurulan pozisyona uygunluğuna göre değerlendirmek,

  • İş başvuruları kapsamında paylaşılan Kişisel Verilerin doğruluğunu teyit etmek,

  • Genel işe alım aşamalarını ve işe başlama süreçlerini yönetmek,

  • İşe alım süreçlerinin sonraki aşamaları, iş başvurularına ilişkin sonuçlar veya ileriye dönük iş fırsatları hakkında bilgilendirmek amacıyla müstakbel takım arkadaşlarımız ile iletişime geçmek,

  • Acil durum yönetimi amacıyla,

  • Yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerini ve/veya yargı organlarının, devlet kurumlarının veya kanunen yetkilendirilmiş kişilerin taleplerini yerine getirmek.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı; zorunlu açıklamalar, mahkeme celpleri ve icra edilebilir kararlar ile ilgili hukuki yükümlülüklerine uymak ve/veya haklarını tesis etmek, kullanmak veya korumak ve hak taleplerine karşı savunmak amacıyla yargı organlarına, devlet kurumlarına veya kanunen yetkilendirilmiş kişilere KVKK’nın madde 8/fıkra 2(a) hükmü uyarınca Kişisel Verileri aktarabilir.

Adayların Hakları

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı, adayların Kişisel Verilerine ilişkin KVKK’nın 11. maddesi tahtında sayılan haklara sahip olduklarını ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçmek suretiyle haklarını kullanabileceklerini adayların bilgilerine sunmaktadır.

İletişim

Meteoğlu & Özkan Avukatlık Ortaklığı

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Pak Plaza No: 5/16 Ataşehir/İstanbul (34752)
T: +90 (216) 850 38 53
E: info@meteogluozkan.com

Yürürlük Tarihi: 2022