Kanuni Faiz ve Amme Alacaklarında Gecikme Zammı Oranları Artırıldı

21 Mayıs 2024 tarihli ve 32252 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesinde düzenlenen ve Karar’ın yayımlanmasından önce %9 olarak uygulanan faiz oranı kanuni faiz oranı 01/06/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %24’e (yüzde yirmi dört) çıkartılmıştır.

Ayrıca aynı Resmî Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 (yüzde dört buçuk) olarak belirlenmiştir.

1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla alacakların takip ve tahsilinde artırılan kanuni faizi oranının ve kamu alacakları bakımından artırılan gecikme zammı oranının esas alınması tavsiye edilmektedir.

Recent Publications